Historie knihovny

Kolem roku 1910 byl v obci založen místní odbor Národní jednoty přičiněním řídícího učitele Antonína Kocmana. Úkolem spolku bylo šíření vzdělání v obci, což se dělo pořádáním divadel, přednáškami a založením knihovny. 041Ta se stala v roce 1923 základem Obecní knihovny. Dále se obecní kronika zmiňuje o knihovně velmi sporadicky. Neuvádí jméno knihovníka, ani místo. Podle pamětníků býval knižní fond uložen ve dvou skříních ve škole a knížky půjčoval učitel.
V roce 1930 měla knihovna 429 svazků zábavných a 34 poučných, 25 čtenářů přečetlo za rok 593 knih.

Zápis z roku 1953 uvádí, že knihovníkem byl pan Karel Martínek z čp. 37. V době okupace byly odstraněny z knihovny knihy různých spisovatelů a další vyřazování následovalo po roce 1948. Knihovní fond byl doplňován zejména překlady sovětských spisovatelů. V tomto roce knihovna eviduje 759 knih a 30 čtenářů.

Od roku 1964 vedl knihovnu pan Cyril Horký, je zapsáno 1426 knih a 26 čtenářů. Půjčovné bylo stanoveno 0,10 Kč za 1 knihu. Nové knihy byly hrazeny z rozpočtu MNV Ruda a příležitostných darů. Knihovna byla v té době v zasedací místnosti MNV v policích se zatahovacími závěsy, půjčovalo se přes zimu v neděli od 10 do 11 hodin. Od roku 1973 půjčuje knihy paní Marie Dvořáková.

Nákup nových knih od roku 1975 financovala Okresní knihovna ve Žďáře nad Sázavou, částka pro naši knihovnu představovala 1 100,- Kč. V rámci centralizace přešla knihovna v roce 1981 pod Městskou knihovnu ve Velkém Meziříčí, která nakupovala a zpracovávala nové knihy.

V osmdesátých letech vznikl čtenářský kroužek, který se účastní minisjezdů pořádaných Okresní knihovnou ve Žďáře nad Sázavou. Mladí čtenáři tak poznali současné spisovatele a ilustrátory. Jednou ročně přicházeli navštívit knihovnu i děti z místní Základní školy.

jednota-krejcovo-beranovoOd roku 1993 je knihovna pod správou Obecního úřadu s tím, že MěK zajistí nákup nových knih a jejich zpracování. Dům čp. 9, kde sídlila knihovna, byl v rámci restitucí vrácen původním majitelům, knižní fond byl přestěhován se souhlasem majitelů do bývalé prodejny v témž domě. V této době má knihovna 1200 svazků a 51 čtenářů.
V srpnu 1997, po dostavbě Kulturního domu, byla knihovna přestěhovaná do horního malého sálu, v roce 1999 byla přemístěná do uzamykatelné místnosti v přízemí. Obec vydala  Vyhlášku o knihovně a stanovila poplatky za půjčování, dospělí 20,- Kč a děti 10,- Kč ročně a poplatek za ztrátu knihy (cena knihy + 20,- Kč poplatek). Od roku 2007 je v knihovně umístěn počítač a je možnost připojit se na internet. V roce 2010 skončila spolupráce s Městskou knihovnou ve Velkém Meziříčí a knihovnice nyní nakupuje a zpracovává knihy sama.

V roce 2012 pracovnice regionálního úseku provedly revizi a aktualizaci knihovního fondu, přečíslovaly knihy a opatřily je čárovým kódem. Knižní fond byl uložen prostřednictvím regionálního knihovnického systému do katalogu Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou a je možné do něj nahlédnout prostřednictvím internetu na stránkách Obce Ruda. Aktualizovaný fond obsahuje 1820 svazků, docházejí časopisy Tina, Květy, ABC  a regionální časopis Exit. 38 čtenářů si v roce 2012 vypůjčilo 1940 titulů knih a časopisů.

Oprava knihovny
V lednu a únoru 2015 proběhly v knihovně úpravy. Při stěhování knih do hlavního sálu a pak zpět do knihovny pomáhali p. Bahenská, Roblová, Březnová, Žák a Hekrdla a V. Ševčík. Bylo vymalováno, položeno nové linoleum a pořízeny 2 nové regály na knihy.

p1060467

p1060427

p1060426

Zpracovala Marie Dvořáková