Povinně zveřejňované informace

1. Název subjektuObec Ruda
2. Důvod a způsob založení:

Obec Ruda (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura:
- zastupitelstvo obce - 7 členů
starostaIng. Karel Dvořák
místostarostaJan Žák
zastupitelJaromír Března
zastupitelZdenka Švandová
zastupitelZdeněk Pelánek
zastupitelPetr Caha
zastupitelMartin Hladík
- finanční výbor:
Zdenka Švandová (předsedkyně), Anna Bahenská, Petr Caha, 
- kontrolní výbor:
Anna Bahenská (předsedkyně), Zdeněk Pelánek, Martin Hladík
- účetníKateřina Čejková
- kronikářkaMgr. Radka Rousová

- pověřencem na ochranu osobních údajů obce


Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 712 19 986,
kontaktní osoba JUDr.Diana Kutnerová, tel. 566 782 013
- zřízená příspěvková organizaceZákladní škola a mateřská škola Ruda, příspěvková organizace
Ruda čp. 58
594 01 Velké Meziříčí
4. Kontaktní spojení:4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obec Ruda
Ruda čp. 32
594 01 Velké Meziříčí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obecní úřad Ruda
Ruda čp. 32
594 01 Velké Meziříčí

4.3 Úřední hodiny:

úterý 9:00 - 11:00 hod.

čtvrtek 16:00 - 19:00 hod.

4.4 Telefonní čísla:
úřad: +420 566 536 207
starosta - Ing. Karel Dvořák: +420 774 873 654
místostarosta - Jan Žák: +420 606 643 141
účetní - Kateřina Čejková: +420 608 442 646

4.5 Adresa internetových stránek:
www.obecruda.eu

4.6 Adresa podatelny:
Obecní úřad Ruda
Ruda čp. 32
594 01 Velké Meziříčí
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk.

4.7 Elektronická adresa podatelny:
e-mail: obec@obecruda.eu

4.8 Datová schránka:
b6xb4m9  
5. Případné platby lze poukázat:Česká spořitelna Velké Meziříčí
č.ú. 2179594329/0800
6. IČO00842567
7. Plátce daně z přidané hodnotyObec Ruda není plátcem DPH.
8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Strategický rozvojový plán Obce Ruda je strategickým rozvojovým dokumentem obce, který představuje plán rozvoje obce do roku 2025. Strategický rozvojový plán představuje společně s územním plánem a s rozpočtovými výhledy základní koncepční dokument Obce Ruda.

Úřední deska

Vyhlášky, dokumenty

8.2 Rozpočet

Rozpočty za jednotlivé roky najdete v menu Obec – Úřední deska - Rozpočty. 

Střednědobý výhled rozpočtu obce najdete menu Obec – Úřední deska - Rozpočty.

9. Žádosti o informace

1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách:

úterý 9:00 - 11:00 hod.

čtvrtek 16:00 - 19:00 hod.

2. Telefonické podání:

+420 566 536 207

3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta  anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

4. Formulář písemné žádosti můžete doručit elektronicky na adresu obec@obecruda.eu, nebo poštou na adresu Obec Ruda, Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa  trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

10. Příjem podání a podnětů

10.1 Příjem podání a podnětů

Osobní podání:

na Obecním úřadě v Rudě, Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí v úředních dnech a hodinách:

úterý 9:00 - 11:00 hod.

čtvrtek 16:00 - 19:00 hod.

Telefonické podání:

+420 566 536 207

Poštou na adresu:

Obec Ruda, Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí

Elektronicky na e-mail:

obec@obecruda.eu (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou: b6xb4m9

Elektronickou podatelnou:

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

10.2 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti:

- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11.Předpisy11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy
Uvedeno v bodě 11.1

12. Úhrady za poskytování informací12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-dle-zakona-c.106-1999-Sb..pdf
13. Licenční smlouvy13.1 – Vzory licenčních smluv:
2022-vzor-licencni-smlouvy.pdf
13.2 – Výhradní licence
V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023